Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Vui lòng xem file đính kèm là Tài liệu ĐHCĐ năm 2023:

1. Chương trình Đại hội: 1. Chương Trình ĐHCĐ năm 2023
Download PDF

2. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022:2. BC Tổng kết hoạt động SXKD năm 2022
Download PDF

3. Báo cáo phương hướng hoạt động SXKD năm 2023:3. BC Phương hướng hoạt động SXKD năm 2023
Download PDF

4. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022:4. BC Ban Kiểm Soát năm 2022
Download PDF

5. Báo cáo Tài chính kiểm toán tóm tắt năm 2022:5. BC TCKT kiểm toán tóm tắt năm 2022
Download PDF

6. Tờ trình phương án chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2022:6. Tờ trỉnh 108 - Phương án chi trả cổ tức, thù lao HĐQT-BKS-BĐH năm 2022
Download PDF

7. Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2023:7. Tờ trình 109 - Phương án chi trả cổ tức năm 2023
Download PDF

8. Tờ trình Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:8. Tờ trình 110 - Điều chỉnh bổ sung ngành, nghề kinh doanh
Download PDF

9. Tờ trình mức chi thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2023:9. Tờ Trình 111 - Phương án chi trả thù lao HĐQT-BKS-BĐH trong năm 2023
Download PDF

10. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023:10. Tờ trình 112 - Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
Download PDF

11. Tờ trình bổ sung nội dung trong QCQT nội bộ Cty – Dự thảo QC tổ chức ĐHCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:  11. Tờ trình 113 - Bổ sung nội dung QCQT nội bộ - tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử
Download PDF

12. Dự thảo – Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023:12. Dự Thảo - Nghị Quyết ĐHCĐ năm 2023
Download PDF

 

Chia sẻ bài viết