Nghị quyết HĐQT số 67- về việc hủy danh sách chốt ngày 16.03.2020