Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 – Báo cáo tài chính hợp nhất