Công bố thông tin bổ sung – các hợp đồng nguyên tắc, mua bán, dịch vụ giữa các bên liên quan