Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty CP ĐT TM SMC 2020

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 20 tháng 06 năm 2020.

 • Tổng số cổ đông tham dự Đại Hội là :             85 cổ đông        
 • Đại diện cho :                                                         177.456 cổ phần
 • Đạt tỷ lệ :                                                                84 % trên vốn Điều lệ

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách điều hành Đại hội gồm có: Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Tổ kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ thống nhất 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự gồm các ông, bà có tên sau:

 • Đoàn chủ tịch – Chủ tọa
  1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan                         Chủ tịch HĐQT
  2. Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi                               Phó Chủ Tịch
  3. Ông Đặng Huy Hiệp                                    TGĐ Cty
 • Ban Thư ký
  1. Bà Hồ Thị Ngọc Tuyết                        Thư ký Công ty
  2. Bà Nguyễn Thị Hoài Nam                      Thư ký TGĐ
 • Tổ kiểm phiếu biểu quyết:

  1. Ông Nguyễn Thanh Hào                            KTT – SMC Thương mại
  2. Ông Lê Trường Giang                                 KTT – SMC Tân Tạo
Đại hội biểu quyết thông qua danh sách điều hành ĐH
Đại hội biểu quyết thông qua danh sách điều hành Đại Hội

Mở đầu đại hội đã nghe Ông Đặng Huy Hiệp – Tổng giám đốc Cty thay mặt Đoàn Chủ Tịch trình bày các báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty:

 • Báo cáo kết quả họat động SXKD năm 2019
 • Báo cáo phân tích các chỉ số: Sản lượng tiêu thụ và doanh thu; Lợi nhuận và hiệu quả hoạt động; các khoản nợ phải trả; các hoạt động đầu tư trong năm 2019.
 • Báo cáo hoạt động của HĐQT; thù lao của HĐQT/BKS trong năm 2019,
 • Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2019.
Ông Đặng Huy Hiệp – Tổng giám đốc Cty thay mặt Đoàn Chủ Tịch trình bày phương hướng họat động năm 2020 của Công ty
Ông Đặng Huy Hiệp – Tổng giám đốc SMC thay mặt Đoàn Chủ Tịch trình bày phương hướng họat động năm 2020 của Công ty

 

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Thực hiện 2019

Kế hoạch 2020

1 Tổng sản lượng tiêu thụ Tấn 1.317.611

1.250.000

2 Doanh thu bán hàng Tỷ đồng 16.836

15.200

3 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 99,8

120,0

4 Cổ tức % mệnh giá 10%

10%

Bà. Nguyễn Thị Ngọc Loan - Chủ Tịch HĐQT SMC điều hành Đại Hội
Bà. Nguyễn Thị Ngọc Loan – Chủ Tịch HĐQT SMC điều hành Đại Hội

Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Tố Ngân – Đại diện Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC về một số chỉ tiêu cụ thể như sau :

 • Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019
 • Đánh giá công tác chỉ đạo hoạt động của HĐQT và Ban TGĐ trong năm 2019
 • Kết quả giám sát hoạt động của Công ty năm 2019:

+ Đánh giá báo cáo tài chính hợp nhất
+ Hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư tài chính của Công ty

Bà Võ Thị Tố Ngân – Đại diện Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC
Bà Võ Thị Tố Ngân – Đại diện Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC

 

Bà Đoàn Thị Mỹ Lệ – Kế toán trưởng Công ty - báo cáo tóm tắt BCTC năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2019 của Công Ty
Bà Đoàn Thị Mỹ Lệ – Kế toán trưởng Công ty – báo cáo tóm tắt BCTC năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2019 của Công Ty

 

Bà. Nguyễn Ngọc Ý Nhi - Phó Chủ Tịch/Phó TGĐ Công ty trình bày nội dung báo cáo, các tờ trình thông qua Đại Hội
Bà. Nguyễn Ngọc Ý Nhi – Phó Chủ Tịch/Phó TGĐ Công ty trình bày nội dung báo cáo, các tờ trình thông qua Đại Hội

 

Stt Nội dung

1

HĐQT báo cáo Đại hội việc đã chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020: Công Ty TNHH Kiểm Toán và Dịch vụ Tin Học Tp.HCM

2

HĐQT báo cáo Đại hội việc đã tạm thực hiện thay thế 01 thành viên HĐQT, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2016 – 2020.

3

HĐQT báo cáo Đại hội việc hiện nay HĐQT đang khuyết 01 TV HĐQT độc lập, nhưng do là năm cuối của nhiệm kỳ nên không bầu bổ sung và sẽ thực hiện bầu mới toàn bộ thành viên HĐQT vào Đại hội lần kế tiếp.

4

HĐQT trình Đại hội phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019: 5% bằng tiền mặt, đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện ngay sau khi Đại hội thông qua.

5

HĐQT trình Đại hội phương án chi trả cổ tức năm 2020: 10% bằng tiền mặt, đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định việc chi trả cổ tức năm 2020

6

HĐQT trình Đại hội tờ trình tỷ lệ chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020: tỷ lệ 1,5% / lợi nhuận sau thuế

 

Ông Nguyễn Thanh Hào - Kế Toán Trưởng SMC Thương Mại đọc kết quả biểu quyết thông qua nội dung Đoàn Chủ Tịch trình bày trước Đại Hội
Ông Nguyễn Thanh Hào – Kế Toán Trưởng SMC Thương Mại đọc kết quả biểu quyết thông qua nội dung Đoàn Chủ Tịch trình bày trước Đại Hội

 

Quý Cổ Đông biểu quyế100% t thông quá các tờ trình
Quý Cổ Đông biểu quyết 100% t thông qua các tờ trình

 

Đoàn Chủ Tịch biểu quyết thông qua các tờ trình Đại Hội
Đoàn Chủ Tịch biểu quyết thông qua các tờ trình Đại Hội

 

Bà. Hồ Thị Ngọc Tuyết - Thư ký Công ty đọc và thông qua biên bản trước Đại Hội.
Bà. Hồ Thị Ngọc Tuyết – Thư ký Công ty đọc và thông qua biên bản trước Đại Hội.

Thư ký đoàn đã đọc và thông qua biên bản trước Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ phần Đầu Tư – Thương Mại SMC năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

Toàn bộ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công Ty Cổ phần Đầu Tư – Thương Mại SMC sẽ được công bố trên website Công ty: www.smc.vn

Đại hội cổ đông Công Ty Cổ phần Đầu Tư – Thương Mại SMC năm 2020 kết thúc vào lúc 11 giờ  ngày 20/06/2020.

Bà. Nguyễn Ngọc Ý Nhi - Phó CT/Phó TGĐ, Bà. Nguyễn Thị Ngọc Loan - Chủ tịch HĐQT, Ông. Đặng Huy Hiệp - Tổng Giám Đốc Công ty.
Bà. Nguyễn Ngọc Ý Nhi – Phó CT/Phó TGĐ, Bà. Nguyễn Thị Ngọc Loan – Chủ tịch HĐQT, Ông. Đặng Huy Hiệp – Tổng Giám Đốc Công ty

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết