Điều Lệ Cty tháng 7.2018 – Tăng vốn ĐL sau Phát hành chi cổ tức và ESOP