Điều Lệ Cty tháng 7.2017 – Thay đổi Chủ Tịch HĐQT Cty