Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên SMC năm 2022

Ban lãnh đạo Công ty CP ĐT TM SMC điều hành đại hội

Ngày 23/04/2022, vào lúc 09 giờ 13 phút, tại tòa nhà cụm dự án SMC Phú Mỹ – Đường số 2, KCN Phú Mỹ 2, Phường Tân Phước,Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT.

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

 • Tổng số cổ đông tham dự Đại Hội là : 55 cổ đông
 • Đại diện cho : 499.336 cổ phần
 • Đạt tỷ lệ :  68,12% trên vốn Điều lệ

Quý Cổ đông tham gia Đại Hội tại tòa nhà văn phòng –  Cụm dự án SMC Phú Mỹ

Ban Lãnh Đạo SMC đón Quý Cổ Đông tham dự Đại hội


Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan – Chủ tịch HĐQT Công ty SMC

Ông. Đặng Huy Hiệp – TGĐ Công ty SMC

Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan – Chủ Tịch HĐQT điều hành đại hội

Nội dung Đại hội gồm 2 phần chính:

Phần 1:

 • Đại hội thông qua chương trình Đại hội
 • Đại hội nghe HĐQT/ BKS trình bày các báo cáo hoạt động năm 2021, các Phương hướng hoạt động, đầu tư trong năm 2022.

Phần 2: Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

Ông Đặng Huy Hiệp – Tổng giám đốc Cty thay mặt Đoàn Chủ Tịch trình bày các báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty:

 • Báo cáo kết quả họat động SXKD năm 2021
 • Báo cáo phân tích các chỉ số: Sản lượng tiêu thụ và doanh thu; Lợi nhuận và hiệu quả hoạt động; các khoản nợ phải trả; các hoạt động đầu tư trong năm 2021
 • Báo cáo hoạt động của HĐQT; thù lao của HĐQT/BKS trong năm 2021
 • Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2021

Ông Đặng Huy Hiệp – Tổng giám đốc Cty thay mặt Đoàn Chủ Tịch trình bày phương hướng họat động năm 2022 của Công ty, gồm các mục tiêu cụ thể như sau:

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện 2021 Kế hoạch 2022
1 Tổng sản lượng tiêu thụ Tấn 1.287.392 1.250.000
2 Doanh thu bán hàng Tỷ đồng 21.315 20.000
3 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 901,0 300,0
4 Cổ tức % mệnh giá Đã chi 5%TM Từ 10% trở lên

Ông Đặng Huy Hiệp – TGĐ Công ty trình bày phương hướng hoạt động năm 2022

Bà Võ Thị Tố Ngân – Đại diện Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC vềmột số chỉ tiêu cụ thể như sau:

 • Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021
 • Đánh giá công tác chỉ đạo hoạt động của HĐQT và Ban TGĐ trong năm 2021
 • Kết quả giám sát hoạt động của Công ty năm 2021:
  • Đánh giá báo cáo tài chính hợp nhất
  •  Hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư tài chính của Công ty.

Bà Võ Thị Tố Ngân – Đại diện Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Ông Nguyễn Văn Lâm  – Kế toán trưởng Công ty – báo cáo tóm tắt BCTC năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2021 của Công Ty.

Ông Nguyễn Văn Lâm  – Kế toán trưởng Công ty – báo cáo tóm tắt BCTC năm 2021

Phần 2:

Đoàn Chủ Tịch trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình, chi tiết như sau:

Stt

Nội dung

1 HĐQT trình Đại hội phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2021: 5% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu. Đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện theo nội dung tờ trình ngay sau khi Đại hội thông qua.
2 HĐQT trình Đại hội tờ trình Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

9.010.505.110 đồng (tương ứng 1%/LNST). Đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện ngay sau khi Đại hội thông qua.

3 HĐQT trình Đại hội phương án chi trả cổ tức năm 2022: bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu hoặc cả hai với tỷ lệ từ 10% trở lên. Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện theo nội dung tờ trình.
4 HĐQT trình Đại hội tờ trình tỷ lệ chi trả thù lao HĐQT/BKS và khen thưởng Ban điều hành năm 2022:

–         Tỷ lệ thù lao HĐQT/BKS: 1,5% / lợi nhuận sau thuế

–         Tỷ lệ khen thưởng BĐH nếu hoàn thành mục tiêu LN 300 tỷ đồng: 0,5%/LNST

5 HĐQT trình Đại hội phương án Phát hành 500.000 cổ phiếu thưởng cho Ban điều hành. Đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện theo nội dung tờ trình sau khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.
6 HĐQT trình Đại hội việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022. Đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Bà. Nguyễn Ngọc Ý Nhi – Phó Chủ Tịch Công ty trình bày nội dung các Tờ trình thông qua Đại hội

 Về kết quả biểu quyết thông qua các nội dung làm việc đã được Đoàn Chủ Tịch trình bày trước Đại hội:

Stt Nội dung được biểu quyết Tỷ lệ đồng ý (%)
1 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 100
2 Phương hướng mục tiêu hoạt động năm 2022 100
3 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 100
4 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 100
5 Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, Thù lao HĐQT và BKS năm 2021 100
6 Phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2021: 5% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện theo nội dung tờ trình đính kèm. 100
7 Đại hội thông qua tổng số tiền thù lao chi cho HĐQT/BKS năm 2021: 9.010.505.110 đồng (tỷ lệ 1%). Ủy quyền cho HĐQT thực hiện. 100
8 Phương án chi trả cổ tức năm 2022: bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu hoặc cả hai với tỷ lệ từ 10% trở lên. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện. 100
9 Phương án phát hành CP thưởng cho BĐH năm 2022, với số lượng 500.000 cổ phiếu. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện theo nội dung tờ trình đính kèm. 100

10

Tỷ lệ chi thù lao HĐQT/ BKS/BĐH năm 2022:      
– Tỷ lệ chi trả thù lao cho HĐQT/BKS:1,5%/LNST-  Tỷ lệ chi khen thưởng Ban điều hành: 0,5%/LNST.
Ủy quyền cho HĐQT thực hiện.

100

 11 Chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn.                                                                                                                                                                                                                                                       

100

Ông Nguyễn Thanh Hào – Phòng kế toán SMC  đọc kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình Đại hội               
                    
Cổ Đông biểu quyết thông qua các tờ trình

Quý cổ đông đặt các câu hỏi đến cho Ban Lãnh Đạo SMC

Ban Lãnh Đạo SMC trả lời các câu hỏi của Quý Cổ Đông

Ban Hội Đồng Quản Trị Công ty CP ĐT TM SMC nhiệm kỳ 2022-2025
Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân – GĐ Cơ Khí Thép SMC, Ông Kishimoto Hideki – GĐĐH Hanwa  VN, Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi – Phó CT HĐQT 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan – Chủ tịch HĐQT SMC, Ông Đặng Huy Hiệp – TGĐ SMC, Ông Nguyễn Anh Nguyên TGĐ Baya Việt Nam.

Bà Hồ Thị Ngọc Tuyết – Thư ký HĐQT đọc biên bản Đại hội

Thư ký đoàn đã đọc và thông qua biên bản trước Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC năm 2022

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

Toàn bộ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công Ty Cổ phần Đầu Tư – Thương Mại SMC sẽ được công bố trên website Công ty: www.smc.vn
Đại hội cổ đông Công Ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC năm 2022 kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 23/04/2022.

Sau chương trình Đại hội, Quý Cổ Đông , Đối tác tham quan phòng truyền thống, showroom trưng bày sản phẩm, qui trình sản xuất tại nhà máy Gia Công Thép và nhà máy Cơ Khí Chính Xác SMC Phú Mỹ.

Phòng truyền thống – Nơi ghi những dấu ấn hoài niệm về Cố Chủ Tịch NGUYỄN NGỌC ANH
Vị thuyền trưởng mẫu mực đáng kính!

ĐỜI NGƯỜI LÀ MỘT CUỘC HÀNH TRÌNH
“Sống hơn 60 năm của cuộc đời, tôi nhìn lại quãng đường mình đã đi qua, biết bao nhiêu cuộc gặp gỡ cũng như chia li, đó là điều hiển nhiên không tránh khỏi”…

SMC
“Nơi hình thành nên nhân cách, nơi là tổ ấm của mỗi người. Một số nhân viên nào sau bao thăng trầm của cuộc sống rồi họ vẫn phải tìm về với mái ấm gia đình, ở đây họ cảm nhận được sự yên bình và thực sự hạnh phúc”.
“Một trong những biểu hiện của chữ Tâm trong SMC là niềm tin. Đó là niềm tin của toàn thể CBNV với Ban Lãnh Đạo”

 


Nguồn SMC

Chia sẻ bài viết