Biên lợi nhuận gộp xuống 3%, Thép SMC báo lãi quý II giảm 90%

Giá thép thành phẩm có xu hướng giảm nhanh khiến biên lợi nhuận gộp doanh nghiệp thép giảm mạnh về 3%.

Đầu tư Thương mại SMC ( HoSE: SMC ) công bố BCTC hợp nhất quý II với doanh thu 6.620 tỷ đồng, tăng 11%. Giá vốn tăng mạnh hơn nên lợi nhuận gộp giảm 70% về 205 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 11,64% xuống 3,1%.

Doanh thu tài chính tăng 144% lên 28 tỷ đồng nhưng chi phí gấp 8,7 lần lên 110 tỷ đồng. Hoạt động liên doanh liên kết giảm lãi từ 23 tỷ về 8 tỷ đồng trong khi hoạt động khác có lãi 12 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước lỗ 12 tỷ. Chi phí bán hàng tăng 64%, chi phí quản lý giảm 26%.

Theo đó, doanh nghiệp thép ghi nhận lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ quý II đạt 47 tỷ đồng, giảm 90% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu tăng 20% lên 13.250 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 10,2% xuống 3% là yếu tố chính khiến lãi ròng giảm 82% xuống 127 tỷ đồng. EPS cũng giảm 82% xuống 2.086 tỷ đồng. Công ty thực hiện được 66% mục tiêu doanh thu và 41% mục tiêu lợi nhuận sau nửa năm.

Đơn vị: tỷ đồng

Công ty cho biết sản lượng trong nửa đầu năm giảm 2% nhưng cơ cấu mặt hàng thay đổi nên doanh thu tăng. Song, giá thép xu hướng giảm nhanh dẫn đến giá vốn cao và ảnh hưởng đến việc dự trữ nguyên liệu phục vụ sản xuất và buộc phải dự phòng.

Tại thời điểm cuối quý II, công ty có 3.542 tỷ đồng hàng tồn kho, tăng 39% so với đầu năm. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 170 tỷ đồng, tăng so với mức 119 tỷ đầu năm. Khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng từ 2.858 tỷ đồng lên 3.632 tỷ đồng, chủ yếu trong phải thu của khách hàng.

Ở phần nguồn vốn, Thép SMC giảm vay ngắn hạn từ 3.144 tỷ đồng xuống 2.788 tỷ đồng và tăng nhẹ vay dài hạn từ 461 tỷ đồng lên 611 tỷ đồng. Ngược lại, phải trả người bán ngắn hạn hơn gấp đôi lên 4.467 tỷ đồng.

 

Nguồn CafeF

Chia sẻ bài viết