Nghị quyết và Công Văn CBTT của HĐQT về việc chốt danh sách chi cổ tức đợt cuối 2018 và phát hành ESOP

Vui lòng xem file đính kèm:

  1. Nghị quyết chốt danh sách chia cổ tức: File
  2. Công văn của UBCKNN chấp nhận phát hành theo chương trình ESOP: File
  3. Công văn chi cổ tức đợt cuối năm 2018: File
  4. Công văn phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP 2019: File
  5. Thông báo chốt danh sách để chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018: File

Chia sẻ bài viết