SMC Thông báo về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán. thực hiện Soát xét BCTC bán niên và Kiểm toán BCTC năm 2021