Thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2018 bằng tiền và cổ phiếu