Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt cuối năm 2021 bằng tiền