Thông báo về việc Sở GD Hà Nội chấp thuận ĐKGD và ngày giao dịch đầu tiên Mã Trái phiếu SMC12102