Công văn CBTT về việc đã điều chỉnh loại chứng khoán từ hạn chế chuyển nhượng sang tự do chuyển nhượng