Nghị quyết HĐQT Cty – Ngày 29.12.2023- Thông qua mục tiêu SXKD năm 2024; Tổ chức ĐHCĐ năm 2024; Thông qua Phương án mua lại trước hạn Trái phiếu mã SMCH2124001