Quản lý và dự trữ hàng tốt, SMC lãi quý III gấp gần 3 lần cùng kỳ

Công ty Đầu tư Thương mại SMC (HoSE: SMC) công bố BCTC hợp nhất quý III với doanh thu giảm 2,5% đạt 4.132 tỷ đồng. Giá vốn giảm mạnh hơn 5,6% giúp lãi gộp tăng 136% đạt 218 tỷ đồng. Biên lãi gộp đạt 5,3%, cải thiện đáng kể so với con số 2,2% cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh từ 74 tỷ xuống 17 tỷ đồng, chi phí tài chính cũng giảm từ 41 tỷ xuống 17 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý tăng lần lượt 23,3% và 58,2%.

Lãi sau thuế doanh nghiệp thép đạt 100 tỷ đồng, gấp 2,8 cùng kỳ năm trước. Đây là mức lãi cao nhất SMC ghi nhận trong 1 quý tính từ quý III/2016.

Doanh nghiệp cho biết lợi nhuận tăng mạnh nhờ hoạt động sản xuất, gia công phát triển, năng xuất và sản lượng tiêu thụ tăng mạnh. Đồng thời, doanh nghiệp sử dụng vốn tiết kiệm, mua hàng hợp lý và dự trữ tốt, quay vòng vốn nhanh. Giá nguyên liệu tăng đều và ổn định ở mức cao, thuận lợi cho tìm kiếm thêm lợi nhuận.

Đơn vị: tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng, doanh thu giảm 13% xuống 11.257 tỷ đồng; lãi sau thuế tăng 41% lên 156 tỷ đồng. Công ty thực hiện 74% kế hoạch doanh thu và vượt 30% kế hoạch lợi nhuận.

Doanh nghiệp đánh giá từ giữa quý II đến nay nhìn chung mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều thuận lợi. Tuy vậy, doanh thu 9 tháng giảm so cùng kỳ năm trước do giá bán giảm dù sản lượng tăng.

Tại thời điểm 30/9, doanh nghiệp thép có 837 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, tăng 40% so với thời điểm đầu năm. Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn cũng tăng 46% lên 400 tỷ đồng.

Với khoản đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết như POM, NKG, TVN, TNS, giá trị tính đến 30/9 đạt 97,8 tỷ đồng, vẫn còn lỗ so với giá gốc 48,7 tỷ đồng. Doanh nghiệp được hoàn nhập dự phòng 12,6 tỷ đồng trong quý III.


Nguồn NDH

Chia sẻ bài viết