SMC lãi ròng hơn 500 tỷ đồng trong quý II, tăng gấp đôi hàng tồn kho lên 4.081 tỷ đồng

Công ty Đầu tư Thương mại SMC (HoSE: SMC) công bố BCTC hợp nhất với doanh thu thuần 5.950 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng thấp hơn nên lãi gộp đạt 682 tỷ đồng, gấp 7,4 lần cùng kỳ năm trước. Biên lãi gộp cải thiện từ 2,5% lên 11,5%.

Doanh thu tài chính tăng 15% lên 25 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng mạnh từ 134 triệu đồng lên 14 tỷ đồng chủ yếu do cùng kỳ năm trước được hoàn nhập 26 tỷ mà kỳ này chỉ được 5 tỷ đồng. Chi phí quản lý giảm mạnh từ 31 tỷ xuống 14 tỷ đồng. Mặt khác, hoạt động liên doanh, liên kế lãi 23 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước chỉ lãi 1,4 tỷ đồng.

Nhờ các yếu tố đó, doanh nghiệp thép báo cáo lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 502 tỷ đồng, gấp 11 lần cùng kỳ năm trước và tiếp tục lập kỷ lục mới.

Đơn vị: tỷ đồng

Lũy kế 6 tháng, doanh thu SMC đạt 11.020 tỷ đồng, tăng 55%; lãi sau thuế 710 tỷ, gấp 13 lần cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp vượt 149% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đơn vị: tỷ đồng

Doanh nghiệp cho biết giá thép liên tục tăng mạnh giúp hiệu quả tăng theo. Đồng thời, đơn vị luôn chủ động nguồn nguyên liệu, đảm bảo năng suất trong sản xuất, gia công và tồn kho luôn ở mức cao, giá vốn thấp. Tỷ trọng thép sản xuất và gia công ngày càng tăng giúp cải thiện biên lợi nhuận.

Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ của thép SMC đạt 4.081 tỷ đồng, gấp 2,2 lần thời điểm đầu năm và tăng 43% so với cuối quý I, chiếm 42,5% tổng tài sản (tỷ trọng này thời điểm đầu năm là 27%). Mặt khác, đơn vị cũng tăng khoản đầu tư tài chính ngắn hạn từ 557 tỷ đồng lên 738 tỷ đồng, song giảm mạnh tiền và tương đương tiền từ 1.183 tỷ đồng xuống 400 tỷ đồng.

Nguồn: SMC

Nợ vay của doanh nghiệp không tăng đáng kể nhưng khoản phải trả người bán ngắn hạn tăng hơn 1.200 tỷ đồng lên 3.272 tỷ đồng.

 


Nguồn NHD

Chia sẻ bài viết