Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Công Ty SMC 2023


Vào ngày 22/04/2023, vào lúc 09 giờ 00 phút, tại SMC Phú Mỹ – Đường số 2, KCN Phú Mỹ 2, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT.  Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

 • Tổng số cổ đông tham dự Đại Hội là : 75 cổ đông
 • Đại diện cho : 51.369.742 cổ phần
 • Đạt tỷ lệ :  69,72% trên vốn Điều lệ


Quý Cổ Đông biểu quyết thông qua chương trình Đại hội

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội – Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi – Phó Chủ TịchQT, Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan – Chủ Tịch HĐQT,
Ông Đặng Huy Hiệp – Tổng Giám Đốc 


Nội dung Đại Hội gồm 2 phần chính:

Phần 1:

 • Đại hội thông qua chương trình Đại hội
 • HĐQT/ BKS trình bày các báo cáo hoạt động năm 2022, các Phương hướng hoạt động, đầu tư trong năm 2023.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan – Chủ tịch HĐQT Công ty điều hành Đại hội

Ông Đặng Huy Hiệp – Tổng giám đốc Cty thay mặt Đoàn Chủ Tịch trình bày các báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty

 • Báo cáo kết quả họat động SXKD năm 2022
 • Báo cáo phân tích các chỉ số: Sản lượng tiêu thụ và doanh thu; Lợi nhuận và hiệu quả hoạt động; các khoản nợ phải trả; các hoạt động đầu tư trong năm 2022
 • Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2022
 • Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong năm 2022
Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch 2022 Thực hiện 2022 % Kế hoạch
Tổng sản lượng thép tiêu thụ Tấn 1.250.000 1.253.789 100,3%
Doanh thu bán hàng Tỷ đồng 20.000 23.182 115,9%
Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 300,0 (651,8) 0%
Tỷ lệ chi trả cổ tức % mệnh giá 10% 0% 0%

 


Ông Đặng Huy Hiệp – Tổng giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ Tịch trình bày phương hướng họat động năm 2023 của Công ty, gồm các mục tiêu cụ thể như sau:

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 2023
1 Tổng sản lượng tiêu thụ Tấn 1.000.000
2 Doanh thu bán hàng Tỷ đồng 20.350
3 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 150
4 Cổ tức % mệnh giá 5% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu

Bà Võ Thị Tố Ngân – Đại diện Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC

 • Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022
 • Đánh giá công tác chỉ đạo hoạt động của HĐQT và Ban TGĐ trong năm 2022
 • Kết quả giám sát hoạt động SXKD của Công ty năm 2022:
  + Đánh giá báo cáo tài chính hợp nhất
  + Hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư tài chính của Công ty.

Ông Nguyễn Văn Lâm – Kế toán trưởng Công ty SMC báo cáo tóm tắt BCTC năm 2022

Ông Nguyễn Văn Lâm – Kế toán trưởng Công ty – báo cáo tóm tắt BCTC năm 2022 của Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC.

Phần 2:

Đoàn Chủ Tịch trình bày nội dung các tờ trình, chi tiết.

Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi – Phó Chủ Tịch HĐQT trình bày nội dung các tờ trình chi tiết

Stt Nội dung
1 Tờ trình phương án chi trả cổ tức/thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2022: không thực hiện chi trả do không có lợi nhuận
2 Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2023: tỷ lệ 5% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu
3 Tờ trình điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh: chi tiết theo file đính kèm
4 Tờ trình thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2023: HĐQT/BKS không nhận thù lao trong năm 2023
5 Tờ trình chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023: ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC
6 Tờ trình bổ sung việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại QCQT nội bộ: chi tiết theo file đính kèm


Ông Nguyễn Trường Giang – Kế Toán Trưởng Công ty SMC Tân Tạo đọc kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình của Cổ đông 

 • Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung làm việc đã được Đoàn Chủ Tịch trình bày trước Đại hội:
Stt

 

Nội dung được biểu quyết

 

Biểu quyết tán thành Biểu quyết không tán thành Biểu quyết có ý kiến khác
Tỷ lệ (%) Tổng số
cổ phần
Tỷ lệ (%) Tổng số cổ phần Tỷ lệ (%) Tổng số cổ phần
1 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 100 51.369.742 0 0 0 0
2 Phương hướng mục tiêu hoạt động SXKD năm 2023 100 51.369.742 0 0 0 0
3 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 100 51.369.742 0 0 0 0
4 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 100 51.369.742 0 0 0 0
5 Tờ trình phương án chi trả cổ tức/thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2022: không thực hiện chi trả do không có lợi nhuận 100 51.369.742 0 0 0 0
6 Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2023: tỷ lệ 5% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu 100 51.369.742 0 0 0 0
7 Tờ trình điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh: Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện theo nội dung tờ trình đính kèm. 100 51.369.742 0 0 0 0
8 Tờ trình thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2023: HĐQT/BKS không nhận thù lao trong năm 2023 100 51.369.742 0 0 0 0
9 Tờ trình chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023: Đại hội ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC  99,89 51.313.582 0,11 56.160 0 0
10 Tờ trình bổ sung việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại Quy chế Quản trị nội bộ: Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện theo nội dung tờ trình đính kèm 100 51.369.742 0 0 0 0

Bà Hồ Thị Ngọc Tuyết – Thư ký Tổng Công ty đọc và thông qua biên bản trước Đại hội

Ban Thư ký đã đọc và thông qua biên bản trước Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC năm 2023

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành 100 %, tương ứng 51.369.742 cổ phần.

Toàn bộ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công Ty Cổ phần Đầu Tư – Thương Mại SMC sẽ được công bố trên website Công ty: www.smc.vn

Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC năm 2023 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 22/04/2023.

 


Nguồn SMC

Chia sẻ bài viết