Thông báo về việc HNX chấp thuận Đăng ký giao dịch; ngày giao dịch đầu tiên của mã trái phiếu SMC12101