Báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu SMCH2126002