Biên bản họp – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.