Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Công Ty SMC 2024


Vào ngày 27/04/2024, vào lúc 10 giờ 37 phút, tại SMC Phú Mỹ – Đường số 2, KCN Phú Mỹ 2, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT.  Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

 • Tổng số cổ đông tham dự Đại Hội là :     49 cổ đông
 • Đại diện cho :     47.347.149 cổ phần
 • Đạt tỷ lệ :     64,28% trên vốn Điều lệ


Quý Cổ Đông biểu quyết thông qua chương trình Đại hội

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội – Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi – Phó Chủ Tịch HĐQT, Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan – Chủ Tịch HĐQT,
Ông Đặng Huy Hiệp – Tổng Giám Đốc 

Nội dung Đại Hội gồm 2 phần chính:

Phần 1: 

 • Đại hội thông qua chương trình Đại hội
 • Đại hội nghe HĐQT/ BKS trình bày các báo cáo hoạt động năm 2023, các Phương hướng hoạt động, đầu tư trong năm 2024.

Ông Đặng Huy Hiệp – Tổng giám đốc Cty thay mặt Đoàn Chủ Tịch trình bày các báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty

 • Báo cáo kết quả họat động SXKD năm 2023
 • Báo cáo phân tích các chỉ số: Sản lượng tiêu thụ và doanh thu; Lợi nhuận và hiệu quả hoạt động; các khoản nợ phải trả; các hoạt động đầu tư trong năm 2023
 • Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2023
 • Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong năm 2023
Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch 2023 Thực hiện 2023 % Kế hoạch
Tổng sản lượng thép tiêu thụ Tấn 1.000.000 909.000 90,9%
Doanh thu bán hàng Tỷ đồng 20.350 13.702 67,3%
Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 150,0 (925,3) 0%


Ông Đặng Huy Hiệp – Tổng giám đốc Cty thay mặt Đoàn Chủ Tịch trình bày phương hướng họat động
năm 2024 của Công ty, gồm các mục tiêu cụ thể như sau:

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 2024
1 Tổng sản lượng tiêu thụ Tấn 900.000
2 Doanh thu bán hàng Tỷ đồng 13.500
3 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 80,0

Bà Đặng Thị Thu Trang – Đại diện Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Bà Đặng Thị Thu Trang – Đại diện Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC về một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

 • Đánh giá công tác chỉ đạo hoạt động của HĐQT và Ban TGĐ trong năm 2023
 • Đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2023.

Ông Nguyễn Văn Lâm – Kế toán trưởng Công ty – báo cáo tóm tắt BCTC năm 2023

Ông Nguyễn Văn Lâm – Kế toán trưởng Công ty – báo cáo tóm tắt BCTC năm 2023 của Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC.

Phần 2:

Đoàn Chủ Tịch trình bày nội dung các tờ trình, chi tiết.


Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi – Phó Chủ Tịch HĐQT trình bày nội dung các tờ trình chi tiết

Stt

Nội dung

1 Tờ trình phương án chi trả cổ tức/thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2023: không thực hiện chi trả do không có lợi nhuận
2 Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2024: không thực hiện chi trả, để tập trung nguồn vốn cho hoạt động SXKD năm 2024
3 Tờ trình điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh: chi tiết theo tờ trình đính kèm
4 Tờ trình thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2024: HĐQT/BKS không chi trả thù lao trong năm 2024.
5 Tờ trình chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024: ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC
6 Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024: chi tiết theo tờ trình đính kèmÔng Nguyễn Trường Giang – Kế Toán Trưởng Công ty SMC Tân Tạo đọc kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình của Cổ đông

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung làm việc đã được Đoàn Chủ Tịch trình bày trước Đại hội:

 • Tính đến 10 giờ 37 phút ngày 27/04/2024:
 • Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là : 49 cổ đông
 • Đại diện cho: 47.347.149 cổ phần, chiếm 64,28 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Hình thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết tại Đại hội

Stt Các Nội dung được biểu quyết
tại Đại Hội
Tổng Số phiếu
Biểu quyết
Tổng số phiếu
Biểu quyết tán thành
Tổng số phiếu
Biểu quyết không tán thành
Tổng số phiếu
Biểu quyết có ý kiến khác
Hợp lệ Không
hợp lệ
Tỷ lệ (%) Số phiếu Tỷ lệ (%) Số phiếu Tỷ lệ (%) Số phiếu
1 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 47.347.149 0 100 47.347.149 0 0 0 0
2 Phương hướng mục tiêu hoạt động năm 2024 47.347.149 0 100 47.347.149 0 0 0 0
3 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 47.347.149 0 100 47.347.149 0 0 0 0
4 Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt năm 2023 47.347.149 0 100 47.347.149 0 0 0 0
5 Tờ trình phương án chi trả cổ tức/thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2023: không thực hiện chi trả do không có lợi nhuận 47.347.149 0 100 47.347.149 0 0 0 0
6 Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2024: không thực hiện chi trả 47.347.149 0 100 47.347.149 0 0 0 0
7 Tờ trình thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2024: không thực hiện chi thù lao cho HĐQT/BKS/BĐH trong năm 2024 47.347.149 0 100 47.347.149 0 0 0 0
8 Tờ trình điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh: Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện theo nội dung tờ trình đính kèm. 47.347.149 0 100 47.347.149 0 0 0 0
9 Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024: Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện theo nội dung tờ trình đính kèm 47.347.149 0 99,88 47.290.989 0,12 56.160 0 0
10 Tờ trình chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024: Đại hội ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 47.347.149 0 99,88 47.290.989 0,12 56.160 0 0

Bà Hồ Thị Ngọc Tuyết – Thư ký Tổng Công ty đọc và thông qua biên bản trước Đại hội

Ban Thư ký đã đọc và thông qua biên bản trước Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành 100 %, tương ứng 47.347.149 cổ phần.

Toàn bộ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công Ty Cổ phần Đầu Tư – Thương Mại SMC sẽ được công bố trên website Công ty: www.smc.vn

Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC năm 2024 kết thúc vào lúc 11 giờ 37 phút ngày 27/04/2024.

Nguồn SMC

Chia sẻ bài viết