Nghị quyết HĐQT – Ngày 13.06.2024 – Cập nhật Điều lệ Cty – Thay đổi nội dung ĐKDN; Thông qua việc thay đổi địa chỉ của Cty TNHH MTV Thương Mại SMC