Nghị Quyết HĐQT- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy CNĐKDN, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và niêm yết bổ sung với HOSE