Điều Lệ Công ty – Cập nhật tăng vốn điều lệ sau phát hành cổ phiếu trả cổ tức